1. Chấp nhận các Điều khoản sử dụng

Các điều khoản và điều kiện sau đây (gọi chung là các “Điều khoản sử dụng”) quy định việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin từ SOZ.

Bằng việc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của SOZ, bạn chấp nhận, đồng ý bị ràng buộc và tuân thủ các điều khoản sử dụng của SOZ dưới đây.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật của SOZ hoặc không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp, xin vui lòng dừng việc truy cập và sử dụng SOZ ngay lập tức.

2. Truy cập SOZ

SOZ bảo lưu quyền được chấm dứt, thay đổi bất kỳ dịch vụ, thông tin nào mà SOZ cung cấp vào bất cứ lúc nào, theo quyết định của SOZ mà không cần báo trước. Để truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin của SOZ, bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin đăng ký nhất định khi bạn đăng ký thành viên/đăng ký nhận bản tin.

Bạn đảm bảo rằng tất cả các thông tin bạn cung cấp cho SOZ là chính xác, đầy đủ và cập nhật. Bạn đồng ý rằng tất cả các thông tin mà bạn cung cấp cho SOZ thông qua Website SOZ được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của SOZ.

Nếu bạn lựa chọn, hoặc được cung cấp, một tên người dùng, mật khẩu hoặc bất kỳ phần nào khác của thông tin như là một phần của thủ tục an ninh của SOZ, bạn có nghĩa vụ bảo mật các thông tin này, và không được tiết lộ cho bất kỳ người nào hoặc tổ chức nào khác.

Bạn cũng xác nhận rằng tài khoản của bạn là dành riêng cho bạn và đồng ý không cung cấp thông tin tài khoản cho bất kỳ người nào khác để truy cập vào các dịch vụ, thông tin của SOZ. Bạn đồng ý thông báo cho SOZ ngay lập tức bất kỳ việc truy cập trái phép nào có sử dụng đến tên sử dụng, mật khẩu của bạn.

SOZ có quyền vô hiệu hóa bất kỳ tên người dùng, mật khẩu hoặc số nhận dạng khác, đã được lựa chọn bởi bạn hoặc cung cấp bởi SOZ, bất cứ lúc nào theo quyết định của SOZ mà không cần thông báo lý do của việc vô hiệu hóa đó.

3. Quyền sở hữu trí tuệ

Các Điều khoản sử dụng cho phép bạn sử dụng các dịch vụ của SOZ cho cá nhân, cho mục đích phi thương mại.

Bạn không được sao chép, phân phối, sửa đổi, hiển thị công khai, thực hiện công khai, tái xuất bản, tải về, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ nội dung hoặc tài liệu có sẵn trên Website SOZ ngoại trừ trường hợp việc này được thực hiện tự động bởi máy tính/trình duyệt web mà bạn sử dụng, cần thiết cho việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin của SOZ.

4. Thương hiệu

Bạn không được sử dụng thương hiệu SOZ, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của SOZ. Các thương hiệu của các bên thứ ba, các biểu tượng, sản phẩm hoặc dịch vụ, thiết kế hay khẩu hiệu xuất hiện trên SOZ không nhất thiết chỉ ra bất kỳ sự liên kết nào của các bên thứ ba đó với SOZ.

5. Hành vi bị nghiêm cấm

Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ của SOZ cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với các điều khoản sử dụng. Bạn đồng ý không sử dụng các dịch vụ của SOZ cho bất kỳ hành vi hoặc mục đích vi phạm pháp luật.

6. Đóng góp của thành viên

Các dịch vụ SOZ có thể chứa bảng tin, các trang web cá nhân hoặc cấu hình, chức năng nhắn tin và các tính năng tương tác khác (gọi chung là “Dịch vụ tương tác”) cho phép người dùng gửi, xuất bản, truyền tải cho người khác nội dung hoặc tài liệu (gọi chung là “những đóng góp của thành viên”), trên hoặc thông qua Dịch vụ của SOZ.

Bất kỳ thông tin nào bạn gửi đến các Dịch vụ của SOZ sẽ không được coi là các thông tin bảo mật. Bằng cách cung cấp bất kỳ đóng góp nào trên các Dịch vụ của SOZ, bạn cấp cho SOZ quyền không thể thu hồi, đầy đủ, vĩnh viễn, và miễn phí để tái xuất bản, trưng bày, phân phối, sửa đổi.

Bạn bảo đảm rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát mọi quyền đối với các thông tin đóng góp cho SOZ. Bạn đảm bảo tính hợp pháp, độ tin cậy, tính chính xác và phù hợp của các thông tin đó. SOZ không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào, về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ đóng góp nào của người dùng.

7. Giám sát và thi hành

SOZ có quyền: loại bỏ hoặc từ chối đưa lên bất kỳ thông tin đóng góp nào của thành viên theo đánh giá của SOZ, thực hiện các sửa đổi mà SOZ cho là cần thiết đối với các đóng góp của thành viên; tiết lộ danh tính của bạn hoặc các thông tin khác về bạn theo các yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền; chấm dứt hoặc đình chỉ truy cập của bạn đến tất cả hay một phần của dịch vụ SOZ cho bất kỳ hoặc không vì lý do gì.

SOZ không thực hiện xem xét các tài liệu trước khi nó được đăng tải trên các Dịch vụ của SOZ, và không thể đảm bảo loại bỏ nhanh chóng các thông tin này sau khi nó đã được đăng.

Theo đó, SOZu không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào về việc SOZ không thể loại bỏ kịp thời các thông tin đóng góp bởi thành viên trên các dịch vụ của SOZ.

8. Tiêu chuẩn nội dung

Tiêu chuẩn áp dụng cho bất kỳ và tất cả các đóng góp của người sử dụng. Nội dung đóng góp của người dùng phải tuân thủ các quy định pháp luật.

9. Vi phạm bản quyền

SOZ coi trọng vấn đề bản quyền và sẽ phản hồi lại các thông báo về việc vi phạm bản quyền theo đúng các quy định của pháp luật. Nếu bạn tin rằng bất kỳ thông tin nào cung cấp trên SOZ vi phạm bản quyền của bạn, bạn có thể yêu cầu loại bỏ các thông tin này từ các dịch vụ của SOZ bằng cách gửi thông báo cho SOZ qua thư điện tử hoặc các hình thức liên lạc phù hợp khác.

10. Dựa vào thông tin cung cấp

Các thông tin có sẵn trên hoặc thông qua Dịch vụ của SOZ được cung cấp duy nhất cho mục đích thông tin chung. SOZ có thể cập nhật các thông tin này theo thời gian, nhưng nội dung của nó không nhất thiết phải hoàn chỉnh hoặc được cập nhật một cách đầy đủ. Bất kỳ thông tin nào có sẵn trên Website SOZ có thể được thay đổi tại bất kỳ thời điểm nào, và SOZ không có nghĩa vụ phải cập nhật thông tin như vậy.

Thông tin được cung cấp trên SOZ cho mục đích thông tin chung. Chúng tôi từ chối bất kỳ và tất cả các trách nhiệm liên quan đến (i) độ chính xác, hoàn thiện, tin cậy, hiệu quả, sử dụng, hoặc kết quả sử dụng các thông tin công bố trên SOZ; và bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn với bất kỳ hành động nào dựa vào việc sử dụng bất cứ thông tin công bố trên SOZ.

11. Từ chối các bảo đảm

Bạn hiểu rằng SOZ không thể và không đảm bảo những tập tin có sẵn để tải về từ Internet hoặc các trang web sẽ không chứa virus hoặc các mã phá hoại khác. Bạn chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ thủ tục kiểm tra để đáp ứng các yêu cầu cụ thể để bảo vệ bạn chống virus và các chương trình phá hoại.

12. Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Trong bất cứ trường hợp nào, SOZ sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ người nào khác/bên thứ ba nào khác cho mọi hậu quả phát sinh bên ngoài hoặc liên quan đến những điều khoản sử dụng và/hoặc những dịch vụ của SOZ.